Muay Thai Training Thailand

การฝึกหัดมวยไทยในไทย

วิธีฝึกหัดมวยไทย  ( Muay thai training from Thailand ) มีการฝึก 2 แบ 2 ยุค ที่แตกต่างกันตามสมัย

– สมัยก่อน ฝึกตามวิธีของ พระเหมสมาหาร – สมัยปัจจุบัน ซึ่งหลักใหญ่ สำหรับศึกษาวิชามวย ซึ่งปฏิบัติฝึกฝนพร้อมกันไป มี ๓ แนวทาง

 1. ฝึกให้ร่างกายมีความแข็งแรงอดทน ว่องไว
 2. ฝึกจิตใจอยู่ในบังคับ
 3. ฝึกให้รู้จักหาไหวพริบในเชิงมวย

muaythaifight-1

วิธีฝึกหัดมวยไทย สมัยก่อน ตามวิธีของ พระเหมสมาหาร

วิธีฝึกหัดมวยดังได้ฝึกมาแต่ก่อน จะปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. เมื่อเวลาลุกขึ้นจากนอนไม่ว่าเวลาใด ให้นอนหงายเหยียดเท้าตรงไปทั้งสองข้าง ให้ชกสองมือสุ่มขึ้นไปทั้งสองมือ จน ตัวตั้งตรงขึ้น วิธีทำดังนี้ หวังว่าให้เส้นสายบริบูรณ์ และให้มือสันทัดทั้งสองข้าง
 2. เมื่อเวลาจะล้างหน้า ให้เอามือวักน้ำมารอหน้า อย่าเอามือถูหน้า ให้เอาหน้าถูมือ กลอกไปมาจนล้างหน้าเสร็จ วิธีอันนี้ ทำให้ตาเราดี ไม่วิงเวียน เมื่อจะลอดหลบหลีก และให้เส้นสายคอของเราเคยด้วย
 3. เมื่อตะวันขึ้น ให้นั่งหันหน้าไปทางตะวัน เพ่งดูตะวันแต่เช้าไปจนสายพอสมควร วิธีอันนี้ ทำให้แสงตากล้า ถึงเขาจะ ชก หรือเตะมา ตาเราก็ไม่หลับเพ่งดูเห็นอยู่ได้ ไม่ต้องหลับตา
 4. เมื่อเวลาอาบน้ำ ให้มุดลืมตาในน้ำทุกที วิธีอันนี้ ทำให้แสงตากล้าขึ้นได้
 5. แล้วให้ลงไปในน้ำเพียงคอ ให้ถองน้ำทั้งสองศอกชุลมุน จนลอยขึ้นได้ วิธีอันนี้ ทำให้คล่องแคล่วกระบวนศอก และ บำรุงเส้นสาย ด้วย
 6. เมื่อเวลาเช้า เย็น หรือ กลางคืน ให้ชกลม เตะลม ถีบลม และกระโดดเข้ากระโดดออก เล่นตัวให้คล่องแคล่ว ทั้งศอก ทั้งเข่า เสมอ ทุกวัน วิธีอันนี้

 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการฝึกมวยไทย

 1. ได้สืบสานศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดของบรรพบุรุษไทยที่ใช้ปกป้องชาติไทยตลอดมา
 2.  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สำหรับป้องกันตัวเอง และผู้อื่นในชีวิตประจำวันได้
 3. เพื่อสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง และ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดที่เป็นภัยของชาติ
 4. เพื่อรู้รักสามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย มีความมั่นใจในตัวเอง และเป็นคนดีของสังคม

Leave a Reply