Muay Thai Camps Thailand

ค่ายมวยมวยในประเทศไทย

ค่ายมวยไทย ในประเทศไทย  ( Muay Thai training Camps in Thailand ) .

เพื่อความสะดวกในการกำกับ ดูแล และติดตามการประสานงานในการที่บุคลากรในวงการกีฬามวย

ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติกีฬามวย  พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกีฬามวยจึงกำหนดให้ หัวหน้าค่ายมวย ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียน และจัดทำประวัติเพื่อเป็นข้อมูล

 

คุณสมบัติหัวหน้าค่ายมวย

  1. ต้องมีสัญชาติไทย
  2. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการกำหนด
  3. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 

ว่าด้วยทะเบียนประวัตินักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายมวย  จากระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย

ระเบียบกำหนดให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัตินักมวย ผู้ฝึกสอน

และหัวหน้าค่ายมวยไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยการทะเบียน

ประวัตินักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายมวย พ.ศ. ๒๕๔๓”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ข้อ ๓  ทะเบียนประวัติของนักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายมวยให้กำหนด

ดังนี้

(๑) ทะเบียนประวัตินักมวย ให้เป็นไปตามแบบ ทม.๑

(๒) ทะเบียนประวัติผู้ฝึกสอน ให้เป็นไปตามแบบ ทม.๒

(๓) ทะเบียนประวัติหัวหน้าค่ายมวย ให้เป็นไปตามแบบ ทม.๓

ข้อ ๔  ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนตามข้อ ๑ เป็นทะเบียนกลาง และให้เก็บ

รักษาไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๕  ให้นายทะเบียนผู้ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยมอบ

หมายจัดทำทะเบียนประวัตินักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายมวยไว้ต่างหากสำหรับแต่ละจังหวัด

ข้อ ๖  เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนให้แก่นักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้า

ค่ายมวย ตามมาตรา ๓๒ แล้วให้นายทะเบียน จัดทำเป็นสมุดประจำตัวนักมวย ผู้ฝึกสอน และ

หัวหน้าค่ายมวย เพื่อมอบให้กับนักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายมวยนั้น ตามรูปแบบท้ายระเบียบ

นี้

ข้อ ๗  ให้นายทะเบียนกำกับดูแลการจัดทำทะเบียนประวัติและสมุดของนักมวย

ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายมวยให้เป็นปัจจุบัน

ข้อ ๘  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน หรือผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ

กีฬามวยมอบหมายให้จัดทำทะเบียนประวัตินักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายมวย ตามข้อ ๓

จัดส่งสำเนาของทะเบียนดังกล่าวมาให้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เพื่อให้นายทะเบียน

ตรวจสอบและจดแจ้งไว้ในทะเบียนกลางต่อไปนี้

ข้อ ๙  บุคคลในวงการกีฬามวยที่มิใช่นักมวย ผู้ฝึกสอน หรือหัวหน้าค่ายมวยแต่

ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ จะจัดทำทะเบียนประวัติ

และบัตรประจำตัวตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามระเบียบนี้ก็ได้โดยอนุโลม

 

muaythaifight-2

 

ค่ายมวยไทยต่างๆ ในประเทศไทย มีดังนี้

ค่ายมวยคิงโปรเฟสชั่นนอล

สอนศิลปะมวยไทย แก่ชาวต่างชาติและผู้สนใจทั่วไป พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาชกมวย

 

ค่ายมวยศิษย์เจริญทรัพย์ เกียรติบ้านช่อง

ค่ายมวย ค่ายมวยไทย เรียนมวยไทย สอนมวยไทย เจริญทรัพย์ เกียรติบ้านช่อง ค่ายมวยศิษย์เจริญทรัพย์

มวยไทย ป.ประมุข

แนะนำค่ายมวยไทย ป.ประมุข พร้อมทั้งแนะนำนักมวยในค่าย การฝึกฝน แข่งขันมวยไทย และความรู้เกี่ยวกับมวย

บริษัท สยามมวยไทย นัมเบอร์วัน เชียงใหม่ จำกัด

ค่ายมวยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกวัย ทุกระดับในการเรียนรู้ฝึกฝนมวยไทย

ค่ายมวยลานนาเกียรติบุษบา

ค่ายมวย ในเมืองเชียงใหม่ เปิดบริการทุกวัน

Leave a Reply